| BINERO GENOMFÖR RIKTAD EMISSION OCH PÅFÖLJANDE FÖRETRÄDESEMISSION

Här är ett exempel på argument för att genomföra en riktad nyemission:

”Det råder stor osäkerheten i omvärlden och marknadsrisken i kapitalmarknaden är för närvarande hög, särskilt för aktier som handlas på Nasdaq First North, där likviditeten har försämrats kraftigt det senaste året. En företrädesemission innebär stor exponering mot marknadsrisk och styrelsen har beslutat att hantera denna marknadsrisk genom att i ett första steg genomföra en riktad nyemission. Den Riktade emissionen säkerställer Bolagets kapitalbehov genom att minska skuldsättningen och därmed räntekostnaderna. I ett nästa steg kommer aktieägare som inte deltar i den Riktade emissionen att få möjlighet att delta i en företrädesemission på lika villkor som aktieägarna i den Riktade emissionen. Aktieägare som deltar i den Riktade nyemissionen kommer att avstå sina teckningsrätter i företrädesemissionen innebärande att övriga aktieägare har möjlighet att kompensera sig mot den utspädning som den Riktade emissionen innebär. En företrädesemission kan då genomföras i lugn och ro och utan exponering för marknadsrisk. Avsteget från en traditionell företrädesemission med garantiåtaganden innebär väsentligt lägre kostnader för Bolagets kapitalanskaffning. Kapitalbehovet säkerställs i den Riktade emissionen vilket medför att företrädesemissionen kan genomföras utan garantiåtaganden. Båda emissionerna genomförs utan finansiell rådgivare vilket ytterligare minskar kostnaderna för kapitalanskaffning.”

P.S. På rådgivarsidan Delphi, ROPA och BOARDA.

LÄS MER HÄR